HYUNDAI-020/30
HYUNDAI-020/30
HYUNDAI-020/30
30
ELANTRA/AVANTE, GT, A5, c 10.2010 - ...
I30 , GD, 12MY, A5, A6, c 01.2012 - ...
SANTA FE, DM, 06.2012 - ...
GRAND SANTA FE, DM, c 12.2013 -

3000
 –  + 
..:
  • ELANTRA/AVANTE, GT, A5,  c 10.2010 - ...
  • I30 , GD, 12MY, A5, A6, c 01.2012 - ...
  • SANTA FE, DM,  06.2012 -  ...
  • GRAND SANTA FE, DM, c 12.2013 -