HYUNDAI-010/20
HYUNDAI-010/20
HYUNDAI-010/20

20
GETZ/CLIK, BJ, BP, TB, 05.2002 - 01.2007 - 09.2009
TB, BJ, TB, 09.2002 - 11.2006 -...
:

2100
 –  + 
..:
  • GETZ/CLIK, BJ, BP, TB,  05.2002 - 01.2007 - 09.2009
  • TB,  BJ,  TB,   09.2002 - 11.2006 -... 
    :