HYUNDAI-008/35
HYUNDAI-008/35
HYUNDAI-008/35

35
ELANTRA, CF, HD, JD, J4, c 04.2006 - 05.2010 19-15-032, 19-15-009
I30, FD, c 03.2007 - 12.2011 19-15-009

2800
 –  + 
..:
  • ELANTRA,  CF,  HD,  JD, J4, c 04.2006 - 05.2010  19-15-032, 19-15-009
  • I30, FD, c 03.2007 - 12.2011    19-15-009