HYUNDAI-006/20
HYUNDAI-006/20
HYUNDAI-006/20
20
610
GRANDEUR, EB, 1999 - ...
SONATA, EF, 1998 - 2002 - 2005
SONATA, EF, 2004 -2011 ( )
XG, EB, 1999 - ...

2200
 –  + 
..:
  • GRANDEUR, EB,  1999 - ...
  • SONATA, EF,  1998 - 2002 - 2005
  • SONATA, EF,  2004 -2011 ( )
  • XG, EB,  1999 - ...