HYUNDAI-002/30
HYUNDAI-002/30
HYUNDAI-002/30
30
ELANTRA, J2, XD, 05.1995 - 06.2000 - 10.2006
MATRIX, BE, FC, c 05.2001 - 05.2008 - 12.1010
TIBURON/COUPE, AQ, CB, GK, 07.1996 - 10.2001 - 09.2006
TUCSON, JM, BH, 04.2004 - 09. 2009

2500
 –  + 
..:
  • ELANTRA, J2, XD,  05.1995 - 06.2000 - 10.2006
  • MATRIX, BE, FC, c 05.2001 - 05.2008 - 12.1010
  • TIBURON/COUPE, AQ, CB, GK,  07.1996 - 10.2001 - 09.2006 
  • TUCSON,  JM, BH,  04.2004 - 09. 2009