HONDA-004/30
HONDA-004/30
HONDA-004/30
30
CIVIC/CIVIC FERIO/CIVIC SHUTTLE, EG#, EK#, EF#, EY#,
EN1, EJ1, EJ7, EH1, 4WD, 2WD, 09.1991 - 09.1995 - 08.2000
CIVIC CRX, EF#, 09.1987 - 01.1992
CONCERTO, MA1, MA2, MA3, c 06.1988 - 09.2002
CR-V, RD1, RD2, c 10.1995 - 08.2001
DOMANI, MB3, MB4, MB5, 4WD, 2WD, c 12.1996 - 09.2000
INTEGRA, DA7, DA8, DB1, DB6, DB7, DB8, DB9, DC1, DC2, c 04. 1989 - 05.1993 - 12.2000
ORTHIA, EL1, EL2, EL3, 4WD, 2WD, c 02.1996 - 01.2002
PARTNER, EY7, EY8, EY6, EY9, 4WD, 2WD, c 03.1996 -02.2006


..: 51675-SH3-024

2500
 –  + 
..:

CIVIC/CIVIC FERIO/CIVIC  SHUTTLE, EG#,  EK#,  EF#, EY#, EN1, EJ1, EJ7, EH1, 4WD, 2WD, 09.1991 - 09.1995 - 08.2000
CIVIC  CRX, EF#, 09.1987 - 01.1992
CONCERTO, MA1, MA2, MA3, c 06.1988 - 09.2002
CR-V, RD1, RD2, c 10.1995 - 08.2001
DOMANI, MB3, MB4, MB5,  4WD, 2WD, c 12.1996 - 09.2000
INTEGRA, DA7, DA8, DB1, DB6, DB7, DB8, DB9, DC1, DC2, c 04. 1989 - 05.1993 - 12.2000
ORTHIA,  EL1, EL2, EL3, 4WD, 2WD, c 02.1996 - 01.2002
PARTNER,  EY7, EY8, EY6, EY9, 4WD, 2WD, c 03.1996 -02.2006
S-MX,RH-1, RH-2,( ), c  11.1996 - 01.2002
STEPWGN, RF1, RF2, ( ), 05.1996 - 04.2001

..: 51675-SH3-024