HONDA-003/30
HONDA-003/30
HONDA-003/30
30
CIVIC/CIVIC FERIO, EG#, EJ1, EK#, EH1, 09.1991 - 09.1995 - 08.2000
CIVIC CRX, EF#, 09.1987 - 01.1992
CONCERTO, MA1, MA2, MA3, c 06.1988 - 09.2002
CR-V, RD1, RD2, c 10.1995 - 08.2001
DOMANI, MB3, MB4, MB5, 4WD, 2WD, c 12.1996 - 09.2000
INTEGRA, DA7, DA8, DB1, c 04. 1989 06. 1993
INTEGRA, DC-1, (), c 05.1993 - 12.2000
ORTHIA, EL#, c 02.1996 - 01.2002
PARTNER, EY#, c 03 1996 -02.2006..: 51920-SB2-003, 51920-SB2-004,
51920-SB2-931, 51920-SB2-932, 51675-SH3-K02,
51675-SH3-024, 51675-S10-004

2500
 –  + 
..:

CIVIC/CIVIC FERIO, EG#, EJ1, EK#, EH1, 09.1991 - 09.1995 - 08.2000
CIVIC  CRX, EF#, 09.1987 - 01.1992
CONCERTO, MA1, MA2, MA3, c 06.1988 - 09.2002
CR-V, RD1, RD2, c 10.1995 - 08.2001
DOMANI, MB3, MB4, MB5, 4WD, 2WD, c 12.1996 - 09.2000
INTEGRA, DA7, DA8, DB1, c 04. 1989 06. 1993
INTEGRA, DC-1, (), c 05.1993 - 12.2000
ORTHIA, EL#, c 02.1996 - 01.2002
PARTNER, EY#, c 03 1996 -02.2006

                                                                                                                                                                         

..: 51920-SB2-003, 51920-SB2-004, 51920-SB2-931, 51920-SB2-932, 51675-SH3-K02, 51675-SH3-024, 51675-S10-004