HONDA-023/40
HONDA-023/40
HONDA-023/40
40
ELYSION, RR1 - RR6, c 05.2004 - ...
ODYSSEY, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, 10.1994 - 11.1999
ODYSSEY, RB1, RB2, 10.2003 - 09.2010
VIGOR, CC2, CC3, 09.1989 - 01.1995

2200
 –  + 
..:

ELYSION, RR1 - RR6, c 05.2004 - ...
ODYSSEY, RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, 10.1994 - 11.1999
ODYSSEY, RB1, RB2, 10.2003 - 09.2010
VIGOR, CC2, CC3, 09.1989 - 01.1995