HONDA-007/20
HONDA-007/20
HONDA-007/20
20

121,25 18 1,5, L=10,
18 1,5


AIRWAVE, GJ-1, GJ-2, 2005-2008
FIT
FREED, GB-3, 2008
JAZZ
MOBILIO
PARTNER, , GJ3, GJ4, , 03.2006 08.2010

3500
 –  + 
..:

AIRWAVE, GJ-1,  GJ-2,  2005-2008 
FIT
FREED
, GB-3,2008
JAZZ
MOBILIO
PARTNER
, , GJ3, GJ4, ,03.2006 08.2010